شرکت شناسایی افق سلامت، اولین تولید کننده دستگاه اندازه گیری هموگلوبین در ایران